تمشک جنگلی

خوشمزه دوست داشتنی

در طی مسیری که از جاده اصلی جدا شده و به طرف چملر می رود(جاده آسفالت فرعی),تقریبا یک در میان در چپ و راست جاده بوته های تمشک مشاهده می شود.

این تمشک هادر اول زمان رشد ,به رنگ قرمز در می آیند که مزه آن ها در آن زمان بسیار ترش و ملس میباشد ولی رفته رفته در طی گذشت زمان تبره تر شده و هرچقد تیره تر می شود مزه آن شیرین تر می شود.

و اما مربای تمشک.....هنگامی که رنگ  تمشک در مرز بین قرمزی و سیاهی باشد افراد زیادی مقدار زیادی از این تمشک هارا چیده و شروع به مرباسازی میکنند.اندک کسی می توان یافت که طعم بی نظیر مربای تمشک را نچشیده باشد اگر شما هم جزو اندک کسان هستید ما به شما پیشنهاد میکنیم حتما طعم بینظیر آن را تجربه کنید