جشن تولد

خدمات برگزاری جشن تولد

خدمات برگزاری جشن تولد برای شما و عزیزانتان

بصورت خدماتی یا دربستی

 

شامل خدمات :

تهیه و آماده سازی پذیرایی

تهیه و آماده سازی تزئینات

سرویس پذیرایی