جشن نامزدی و ازدواج

خدمات برگزاری جشن نامزدی و ازدواج

خدمات برگزاری جشن نامزدی و ازدواج برای شما و عزیزانتان

بصورت خدماتی یا دربستی

 

شامل خدمات :

تهیه و آماده سازی پذیرایی

تهیه و آماده سازی تزئینات

سرویس پذیرایی