مولودیه

خدمات برگزاری جشن های مولودیه

خدمات برگزاری جشن های مولودیه

بصورت خدماتی یا دربستی

 

شامل خدمات :

تهیه و آماده سازی پذیرایی

تهیه و آماده سازی تزئینات

سرویس پذیرایی