جشن های مناسبتی

خدمات برگزاری جشن های مناسبتی

خدمات برگزاری جشن های مناسبتی

بصورت خدماتی یا دربستی

 

شامل خدمات :

تهیه و آماده سازی پذیرایی

تهیه و آماده سازی تزئینات

سرویس پذیرایی