دورهمی خانوادگی

خدمات اجاره جهت دورهمی های خانوادگی

خدمات برگزاری جشن ها و دورهمی های خانوادگی

بصورت خدماتی یا دربستی

 

شامل خدمات :

تهیه و آماده سازی پذیرایی

تهیه و آماده سازی تزئینات

سرویس پذیرایی

محیط امن و آرام